Základní škola Josefa Bublíka Bánov Základní škola Josefa Bublíka Bánov
  • Volitelné předměty 2021/2022

Každoročně si žáci sedmých, osmých a devátých tříd k povinným předmětům volí další předměty. Pro příští školní rok 2021/2022 se budou rozhodovat pro tyto předměty budoucí sedmé třídy v rozsahu 2 hodin týdně, osmé a deváté třídy v rozsahu 3 hodin týdně. Aby si mohli žáci vybrat podle svých zájmů a schopností, vyučující představují stručnou anotaci těchto předmětů.

Badatelské praktikum (Mgr. Jiří Suchý)
Vyučovací předmět badatelské praktikum je zařazen do 8. ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně a je realizován ve dvouhodinových blocích. Výuka navazuje na obsah učiva předmětu přírodopis v 6. – 9. ročníku.Badatelské praktikum je volitelný předmět uplatňující badatelsky orientované vyučování. Badatelsky orientované vyučování (= inquiry based education) je jednou z účinných aktivizujících metod vyučování. Vychází z konstruktivistického přístupu ke vzdělávání. Učitel nepředává učivo výkladem v hotové podobě, ale vytváří znalosti cestou řešení problému a systémem kladených otázek (komunikačního aparátu). Učitel má funkci zasvěceného průvodce při řešení problému a vede přitom žáka postupem obdobným, jaký je běžný při reálném výzkumu. Od formulace hypotéz (jak co funguje, jakou to má roli...), přes konstrukci metod řešení (jak to zjistit...), přes získání výsledků (zjištěných metodikou, na které se žáci s učitelem dohodli) a jejich diskusi (co to znamená? co mohlo být jinak? co tomu říkají informace na webu a v literatuře?) až k závěrům (takhle to je, ... by to mohlo být ...). To umožňuje žákovi relativně samostatně a v kooperaci se spolužáky formulovat problém, navrhnout metodu jeho řešení, vyhledávat informace, řešit problém prodiskutovaným způsobem a tak aktivně získávat potřebné kompetence, znalosti, dovednosti a komunikační schopnosti.


Konverzace z anglického jazyka (Mgr. Petra Kočendová)
Konverzace z angličtiny se vyučuje v 8. a 9. ročníku s dotací 1 vyučovací hodina týdně. Výuka je organizována s ohledem na požadavky a znalosti žáků a soustřeďuje se hlavně na procvičení a upevnění slovní zásoby v propojení s gramatikou. Žáci si nejen rozšiřují slovní zásobu (včetně správné výslovnosti a intonace ), ale jsou také vedeni ke srovnávání různých pohledů na svět, k diskuzi o rozličných tématech, ke schopnosti zareagovat v různých reálných situacích i k poznávání historie a kultury především anglicky mluvících zemí.
Ve výuce se soustředíme na připravenost žáka být jazykově ( ústně či písemně ) aktivní ve svém životě.

Robotika a programování (Mgr. Ivana Mačková)
Tento předmět je zaměřen na rozvoj algoritmického myšlení, programování, ale i na fyziku a matematiku. Žáci získají cenné dovednosti, zkušenosti z programování, robotiky a tvořivosti
- vytvářením programů pomocí aplikace EV3 Programmer a naprogramovat robota LEGO MINDSTORMS
- prací v programu EdWare s roboty Edison.


Sportovní hry (Mgr. Radek Masař)
Sportovní hry dívek jsou zaměřeny na volejbal – herní činnosti jednotlivce a hra, případně na basketbal a florbal.
Sportovní hry chlapců jsou zaměřeny na florbal, basketbal, fotbal – herní činnost jednotlivce a hra.
Časová dotace předmětu je 1 hodina týdně.
Technická praktika (Mgr. Martina Pavlíčková)
Tento předmět je vhodný pro žáky, kteří se budou hlásit na průmyslové a stavební školy. Žáci se učí pracovat s různými materiály (kov, dřevo, plasty) a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Druhou částí předmětu je technické kreslení, v němž se žáci seznamují se základy rýsování (kružnice, oblouky, přímky, úsečky, technické písmo, pravidelné mnohoúhelníky), kótováním technických výkresů (zásady kótování, zobrazování a kótování plochých těles, kružnice, oblouk, mnohotvar, kóty ve strojírenství a stavebnictví, měřítko zobrazení) a názorným zobrazením těles (volné rovnoběžné promítání, pravoúhlé promítání na dvě, tři navzájem kolmé průmětny).
Časová dotace je 1 hodina týdně; předmět je vyučován ve dvouhodinových blocích.
Tvorba školního časopisu Bublanina (Mgr. Vlastimil Ondra)
Jedná se o předmět zahrnující mnoho rozmanitých činností zasahujících do řady předmětů. Žáci, kteří budou navštěvovat tento předmět budou rozvíjet kritické myšlení, schopnost jasně formulovat své myšlenky, zdokonalovat se v práci s počítačem a prohloubí své znalosti o využití internetu pro vlastní potřeby.
Žáci při tvorbě školního časopisu Bublanina budou:
  • vymýšlet jeho obsah
  • psát články, ankety
  • navrhovat grafický vzhled stránek
  • fotografovat ve škole a na školních akcích
  • se učit na počítači upravovat digitální fotografie
  • učit se pracovat v grafickém programu pro sazbu novin, knih a časopisů
  • seznámí se s přípravou časopisu k tisku
  • budou se podílet na jeho tisku a distribuci
Tyto činnosti si v průběhu výuky částečně rozdělíme podle toho, co bude komu nejvíce vyhovovat a také podle toho, co koho bude hlavně bavit. Jsou připraveny posty: NOVINÁŘ, FOTOGRAF, POČÍTAČOVÝ EXPERT, DESIGNER, MOZEK…
Cvičení z matematiky a českého jazyka (Mgr. Ivana Mačková a Mgr. Hana Boráková)
Jedná se o upevnění a rozšíření znalostí, plus učení strategií při psaní přijímačkových testů.