Volitelné předměty pro šk. rok 2017/2018

Každoročně si žáci od sedmých tříd k povinným předmětům volí další předměty. Pro příští školní rok 2017/2018 se budou rozhodovat pro tyto předměty budoucí sedmé třídy v rozsahu 2 hodin týdně, osmé a deváté třídy v rozsahu 3 hodin týdně.
Aby si mohli žáci vybrat podle svých zájmů a schopností, vyučující představují stručnou anotaci těchto předmětů.


Robotika a programování - NOVINKA!!!
Tento předmět je zaměřen jednak na rozvoj algoritmického myšlení, programování, a také na fyziku a matematiku. Žáci získají cenné dovednosti, zkušenosti z programování, robotiky a tvořivosti.
Budeme:
* vytvářet programy pomocí aplikace EV3 Programmer
* programovat robota LEGO MINDSTORMS
* pracovat v programu EdWare s roboty Edison

Technická praktika - ZNOVU OTEVŘENO!!!
Technická praktika je volitelný předmět, který je vyučován na druhém stupni v 8. a 9. ročníku. Cílem předmětu je rozvoj a zdokonalení pracovních dovedností a návyků s různými materiály (kov, dřevo, plasty) a zásad technického kreslení. Rozvíjí především kompetence pracovní, komunikativní, sodiální a personální. Rozvíjí manuální zručnost žáků.
Předmět je určen především žákům, kteří po ukončení základní školy budou pokračovat v dalším vzdělávání na středních odborných učilištích a průmyslových školách.

Konverzace z anglického jazyka
Konverzace z angličtiny se vyučuje v 7., 8. a 9. ročníku s dotací 1 vyučovací hodina týdně. Výuka je organizována s ohledem na požadavky a znalosti žáků a soustřeďuje se hlavně na procvičení a upevnění slovní zásoby v propojení s gramatikou. Žáci si nejen rozšiřují slovní zásobu (včetně správné výslovnosti a intonace ), ale jsou také vedeni ke srovnávání různých pohledů na svět, k diskuzi o rozličných tématech, ke schopnosti zareagovat v různých reálných situacích i k poznávání historie a kultury především anglicky mluvících zemí.
Ve výuce se soustředíme na připravenost žáka být jazykově ( ústně či písemně ) aktivní ve svém životě.

Etická výchova
Vzhledem k tomu, že ve školách roste míra agresivity, nezdvořilosti, odmítání autority učitele ze strany žáků, ředitelství školy se rozhodlo, že v případě zájmu nabídne povinně volitelný předmět etická výchova. V něm chceme žákům nabídnout alternativy pozitivního chování, jako je spolupráce, pomoc, vzájemné porozumění.
Obsahem je postupné osvojování sociálních dovedností – naslouchání, empatie, asertivita.
Hlavními metodami tohoto předmětu je zážitek – řešení problémových situací, metody osobnostní sociální výchovy.
Časová dotace bude 1 hodina týdně.

Tvorba školního časopisu
Jedná se o předmět zahrnující mnoho rozmanitých činností zasahujících do řady předmětů.
Žáci, kteří budou navštěvovat tento předmět budou rozvíjet kritické myšlení, schopnost jasně formulovat své myšlenky, zdokonalovat se v práci s počítačem a prohloubí své znalosti o využití internetu pro vlastní potřeby.
Žáci při tvorbě školního časopisu Bublanina budou: Tyto činnosti si v průběhu výuky částečně rozdělíme podle toho, co bude komu nejvíce vyhovovat a také podle toho, co koho bude hlavně bavit. Jsou připraveny posty: NOVINÁŘ, FOTOGRAF, POČÍTAČOVÝ EXPERT, DESIGNER, MOZEK…

Badatelské praktikum
Vyučovací předmět badatelské praktikum je zařazen do 8. a 9. ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně a je realizován ve dvouhodinových blocích. Výuka navazuje na obsah učiva předmětu přírodopis v 6. – 9. ročníku.Badatelské praktikum je volitelný předmět uplatňující badatelsky orientované vyučování. Badatelsky orientované vyučování (= inquiry based education) je jednou z účinných aktivizujících metod vyučování. Vychází z konstruktivistického přístupu ke vzdělávání. Učitel nepředává učivo výkladem v hotové podobě, ale vytváří znalosti cestou řešení problému a systémem kladených otázek (komunikačního aparátu). Učitel má funkci zasvěceného průvodce při řešení problému a vede přitom žáka postupem obdobným, jaký je běžný při reálném výzkumu. Od formulace hypotéz (jak co funguje, jakou to má roli...), přes konstrukci metod řešení (jak to zjistit...), přes získání výsledků (zjištěných metodikou, na které se žáci s učitelem dohodli) a jejich diskusi (co to znamená? co mohlo být jinak? co tomu říkají informace na webu a v literatuře?) až k závěrům (takhle to je, ... by to mohlo být ...). To umožňuje žákovi relativně samostatně a v kooperaci se spolužáky formulovat problém, navrhnout metodu jeho řešení, vyhledávat informace, řešit problém prodiskutovaným způsobem a tak aktivně získávat potřebné kompetence, znalosti, dovednosti a komunikační schopnosti.

Seminář a praktikum z fyziky
Tento volitelný předmět je vhodný pro žáky, kteří mají rádi fyziku a provádění pokusů. Časová dotace předmětu je 1 hodina týdně a je realizován ve dvouhodinových blocích.
Náplní předmětu je:
  1. provádění pokusů /skupina žáků dostane pokyny s návodem k pokusu, doma si připraví pomůcky a v další hodině si pokus připraví, předvedou a vysvětlí ostatním spolužákům
  2. tvorba a hraní fyzikálních her /fyzika hrou, fyz. domino, černá skříňka -zábavnou formou se žáci učí fyz. pojmy, jevy, vzorce atd.
  3. tvorba a luštění fyzikálních křížovek
  4. výpočet zajímavých fyz. příkladů
Témata:

Seminář a praktikum z chemie
Předmět je určen žákům 8. ročníku se zájmem o chemii. Časová dotace předmětu je 1 hodina týdně a je realizován ve dvouhodinových blocích.
Předmět má rozvíjet aktivní, samostatnou a tvůrčí činnost žáků. Výuka bude řízena tak, aby Při realizaci tohoto VP bude většina času věnována pozorovacím, měřícím a experimentálním činnostem žáků. Zbývající čas bude věnován řešení problémových úloh, nácviku práce s informacemi při řešení úkolů komplexnější povahy, diskusím, hrám a zpracování referátů.

Sportovní hry
Sportovní hry dívek jsou zaměřeny na volejbal – herní činnosti jednotlivce a hra, případně na basketbal a florbal.
Sportovní hry chlapců jsou zaměřeny na florbal, basketbal, fotbal – herní činnost jednotlivce a hra.
Časová dotace předmětu je 1 hodina týdně.

Kurz vaření
Kurz vaření jako volitelný předmět je vyučován na 2. stupni v 7., 8. a 9. ročníku, vždy po 1 hodině týdně. Cílem tohoto předmětu je naučit žáky správné přípravě potravin. Naučí se pracovat s potravinami tradičními, jako rýže, kroupy, čočka. Dále se naučí používat potraviny méně známé, například tofu, tempeh, obilné mléko apod. V neposlední řadě se budou učit spolupracovat a správně a slušně stolovat.